Ֆինանսական Արդյունքների Մասին Հաշվետվություն

 

Ֆինանսական Արդյունքների Մասին Հաշվետվություն

առ 01.01.2017 - 31.12.2017թ. 

(Մեկ հազար ՀՀ դրամ)