Ֆինանսական Արդյունքների Մասին Հաշվետվություն

 

Ֆինանսական Արդյունքների Մասին Հաշվետվություն

առ 01.01.2019 - 31.12.2019թ. 

(Մեկ հազար ՀՀ դրամ)