ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  Հաշվապահական Հաշվեկշիռ առ 31.12.2018թ. (Մեկ հազար ՀՀ դրամ)
  Ֆինանսական Արդյունքների Մասին Հաշվետվություն առ 01.01.2018 - 31.12.2018թ.  (Մեկ հազար ՀՀ դրամ)